Artykuły

Szybki dostęp do
zakresu numeracji

86

Pobierz

Idee ruchu PILGRIM w kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży

w: PILGRIM w służbie Stworzenia: Edukacja – Duchowość – Rozwój. Kompendium PILGRIM, red. J. Hisch. P. Kubiak, Ch. Wogowitsch, Wiedeń 2023, s. 96-99

81

Prawda chrześcijańska wobec współczesnych ideologii

Wiara a ideologia, Joseph Ratzinger – Benedykt XVI wobec wyzwań współczesności. red. W. Cichosz, J. Szulist, J. Woźniak
Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z o.o., Pelplin 2022, s. 7-10

75

Anthropological determinants of religious education

in: Religious Pedagogy

ed. Z. Marek, A. Walulik, Krakow 2020, s. 345-365

74

Antropologiczne uwarunkowania edukacji religijnej

w: Pedagogika Religii

Z. Marek, A. Walulik, Kraków 2020, s. 357-378 (https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/index.php/ss/catalog/series/pedagogika)

72

Duchowość małżeńsko-rodzinna w publikacjach Księdza Profesora Ireneusza Werbińskiego

„STUDIA WŁOCŁAWSKIE” 2020, t. 22, s. 91-106.

71

Wprowadzenie

w: M. Fethullah Gülen, Od nasiona do cedru. Kształtowanie potrzeb duchowych u dzieci

WYD. DUNAJ INSTYTUT DIALOGU, WARSZAWA 2020, S. 7-10

70

Pobierz

Rola emocji w kreatywności osoby ludzkiej

w: Emozioni. L’altro lato del sapere. Epistemologia. Formazione. Creatività
Emocje. Druga strona wiedzy. Epistemologia. Kształcenie. Kreatywność

RED. D. DEL MASTRO, W. DYK, PARIS – ALBEROBELLO 2019, S. 109-123.

69

Prywatyzacja pojęć

„GOŚĆ GDAŃSKI”

„GOŚĆ NIEDZIELNY” nr 38, 22 września 2019, KATOWICE, S.VI

68

Teologia edukacji w świetle myśli
ks. prof. Zbigniewa Marka

w: Septuaginta pedagogiczno-katechetyczna. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Zbigniewowi Markowi SJ w siedemdziesiątą rocznicę urodzin

RED. A. WALULIK, J. MÓŁKA, WYDAWNICTWO AKADEMII IGNATIANUM, KRAKÓW 2017, S. 89-102

67

Korelatywność emocji z kreatywnością osoby ludzkiej

RED. G. SZAMOCKI, „STUDIA GDAŃSKIE”, 2017, T. XLI, S. 127-136

66

Szkoła katolicka środowiskiem wychowania młodzieży w wierze: od nauczania do katechezy

w: „Polska krajem misyjnym? 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce”

RED. T. WIELEBSKI, „WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE”, WARSZAWA 2016, S. 265-286

65

Quo vadis Akademia? Kulturowa rekonfiguracja nauki

RED. G. SZAMOCKI, „STUDIA GDAŃSKIE”, 2016, T. XXXVIII,
S. 201-213

64

Pedagogia czy pedagogika? Recepcja aksjologii terminologicznej

w: Pedagogika rodziny. Podejście systemowe, T. 1: Familiologia

RED. M. MARCZEWSKI, WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA W GDAŃSKU, GDAŃSK 2016, S. 123-140

63

Edukacja prozdrowotna w technopolu

w: Sozologia systemowa, T. IX, Zdrowie. Człowiek i jego środowisko
w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym

RED. D. DEL MASTRO, W. DYK, WYDAWNICTWO VOLUMINA, SZCZECIN-FASANO 2016, S. 27-46

62

Religijność Pomorza na tle ponowoczesności

w: Pelpliński Areopag. Religijność Pomorza

RED. Ł. GRZĘDZICKI, J. SZULIST, WYDAWNICTWO ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO, GDAŃSK-PELPLIN 2016, S. 21-36

61

Słowo wstępne w: Krzysztof Kamil Stolz, Nowa desiderata – desiderium novum

Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2015, s. 7-15

60

Od natury do kultury. Dylematy i postulaty

RED. K. KONECKI, „TEOLOGIA I CZŁOWIEK”, 2014, NR 27, S. 55-67

59

Profilaktyka agresji i przemocy w środowisku rodzinnym i szkolnym

RED. G. SZAMOCKI, „STUDIA GDAŃSKIE”, 2014, T. XXXV, S. 93-110

58

Wiosna wychowania chrześcijańskiego

w: Moc nawrócenia. Materiały sympozjum i teksty modlitewno-liturgiczne
Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2015, s. 7-15

RED. W. WÓJTOWICZ, KOSZALIN – CZĘSTOCHOWA 2014, S. 39-64

57

Pobierz

Wiosna wychowania chrześcijańskiego
według Soboru Watykańskiego II

w: STUDIA SOBOROWE. Historia i nauczanie Vaticanum II

RED. M. BIAŁKOWSKI, TORUŃ 2013, S. 481-508

56

Pobierz

Życie konsekrowane zwiastunem nieba. Promocja życia konsekrowanego w Adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Redemptionis donum” i „Vita consecrata”

RED. P. GÓRALCZYK, MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD TEOLOGICZNY „COMMUNIO”, 2013, NR 3(183), S. 155-172

55

Pobierz

Przyczynek do chrystianologii moralnej św. Pawła
w świetle Listu do Rzymian 1-8

RED. J. SZULIST, „STUDIA PELPLIŃSKIE”, 2013, T. XLVI, S. 31-48

54

Pobierz

Sex or Gender. W poszukiwaniu natury i kultury

RED. J. ZIMNY, „PEDAGOGIKA KATOLICKA”, 2012, NR 2 (11), S. 275-278

53

Pobierz

Błogosławionego Jana Pawła II pedagogia osobowej wolności autonomicznej w świetle encykliki „Fides et ratio”

RED. J. MELLER, „STUDIA GDAŃSKIE”, 2012, T. XXX, S. 217-231

52

Pobierz

Księga uzdrowienia (Posłowie)

W: KRZYSZTOF KAMIL STOLZ, JEŚLI CHCESZ, MOŻESZ MNIE UZDROWIĆ. KSIĘGA UZDROWIENIA

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 2012, s. 404-409

51

Pobierz

Biblijne wychowanie parenetyczne.
Od pedagogiki do pedagogii

RED. R. CZEKALSKI, „STUDIA KATECHETYCZNE” 2012, T. 8, S. 243-253

50

Pobierz

Wartość rodziny chrześcijańskiej w dobie współczesnych przemian kulturowo-postindustrialnych.
Od rodziny nuklearnej do rodziny globalnej

RED. K. GRACZYK [I IN.], „STUDIA WŁOCŁAWSKIE”, 2012, T. 14,
S. 248-266

49

Pobierz

Faith and Reason – territory of constructing freedom in personalisational pedagogics

RED. M. PARACKI, „STUDIA HUMANISTICA GEDANENSIA”, 2012, T. 2,
S. 55-57

48

Pobierz

Bóg, Honor, Ojczyzna! Patriotyzm Polaków 600 lat
od bitwy pod Grunwaldem i 30 lat od podpisania
porozumień sierpniowych

RED. M. PARACKI, „STUDIA HUMANISTICA GEDANENSIA”, 2012, T. 2,
S. 171-177

47

Pobierz

Źródło miłości życia rodzinnego.
Kult Matki Bożej w sanktuariach kościerskich

RED. M. PARACKI, „STUDIA HUMANISTICA GEDANENSIA”, 2012, T. 2,
S. 79-99

46

Pobierz

Pedagogiczno-katechetyczne możliwości zastosowania teorii powstania życia Hoimara von Ditfurtha

RED. K. KONECKI, „TEOLOGIA I CZŁOWIEK”, 2011, NR 18, S. 129-151

45

Pobierz

Pedagogiczne TAK dla cywilizacji życia! Język życia a język śmierci

w: Człowiek. Religia. Zdrowie (Biblioteka Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II)

RED. A. DYMER, SZCZECIN 2011, S. 261-271

44

Pobierz

Pedagogiczny dekalog formacji chrześcijańskiej w epoce globalizmu

w: Veritas cum caritate – intellegentia cum amore

RED. CZ. RYCHLICKI, I. WERBIŃSKI, TORUŃ 2011, S. 725-745

43

Pobierz

Katholische Schule und das Bildungssystem in Polen

RED. C. ROGOWSKI, „KERYKS”, 2011, NR XII, S. 111,113

42

Pobierz

Szkoła katolicka i jej specyfika w polskim systemie edukacyjnym

RED. C. ROGOWSKI, „KERYKS”, 2011, NR XII, S. 110,11

41

Pobierz

Metody aktywizujące w wychowaniu w wierze

w: Wychowanie w wierze w kontekście przemian współczesności

RED. R. BUCHTA, ST. DZIEKOŃSKI, „STUDIA I MATERIAŁY WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH”,
2011, NR 61, S. 222-248

40

Pobierz

Świętość jest w zasięgu ręki. Ks. prof. Lucjan Napoleon Balter (1936-2010) – nestor polskiej teologii i kultury

RED. P. GÓRALCZYK, MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD TEOLOGICZNY „COMMUNIO”, 2010, NR 3-4(171-172), S. 292-305

39

Pobierz

Kaszubi i Królowa ich serc: Madonna Sianowska i Swarzewska

RED. A. ROMEJKO, „STUDIA GDAŃSKIE”, 2010, T. XXVII, S. 111-129

38

Pobierz

Kapłan gwiazdor, showman i inkwizytor: zagrożenia aktywizmem w posłudze katechetyczno-duszpasterskiej

RED. J. MELLER, „STUDIA GDAŃSKIE”, 2010, T. XXVI, S. 109-129

37

Pobierz

Początki pisma i książki. Rekonesans historyczno-kulturowy

RED. A. ROMEJKO, „STUDIA GDAŃSKIE”, 2009, T. XXV, S. 245-258

36

Pobierz

Teologiczna pedagogia ikony na przykładzie
„Trójcy Świętej” Andrieja Rublowa

RED. A. ŚWIEŻYŃSKI, „STUDIA GDAŃSKIE”, 2009, T. XXIV, S. 119-138

35

Pobierz

Edukacyjno-apostolska akomodacja psychologii transgresyjnej

RED. J. BAGROWICZ, „PAEDAGOGIA CHRISTIANA”, 2008, NR 2/22, S. 93-104

34

Pobierz

Historische Wurzeln, das heutige Bild und Substanz
der katholischen Schule in Polen

RED. A. ŚWIEŻYŃSKI, „STUDIA GDAŃSKIE”, 2008, T. XXIII, S. 191-201

33

Pobierz

Źródła zagrożeń wychowawczych w szkole

RED. A. ŚWIEŻYŃSKI, „STUDIA GDAŃSKIE”, 2008, T. XXIII, S. 163-178

32

Pobierz

Edukacyjno-apostolska akomodacja psychologii transgresyjnej

RED. M. PARACKI, „STUDIA HUMANISTICA GEDANENSIA”, 2008, NR 1, S. 35-46

31

Pobierz

The History of Catholic Education in Poland and its Place in Education in the Archidiocese of Gdańsk

RED. M. PARACKI, „STUDIA HUMANISTICA GEDANENSIA”, 2008, NR 1, S. 123-127

30

Pobierz

De l’école chrétienne á l’école laïque

RED. A. ŚWIEŻYŃSKI, „STUDIA GDAŃSKIE”, 2007, T. XXI, S. 377-396

29

Pobierz

Od szkoły kościelnej do szkoły świeckiej. Rekonesans historyczno-aksjologiczny

RED. L. BALTER, MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD TEOLOGICZNY „COMMUNIO”, 2007, NR 3(159), S.17-32

28

Pobierz

Chrześcijańska koncepcja społeczeństwa personalistycznego w myśli współczesnych dialogików

w: Solidarność i społeczeństwo obywatelskie

RED. T. BIEDRZYCKI, KSIĘGARNIA ŚW. JACKA, KATOWICE 2007, S. 139-149

27

Pobierz

Chrześcijańskie porządkowanie kultury w świetle wiary i rozumu

w: Kultura chrześcijańska w zjednoczonej Europie

RED. T. SIKORSKI, A. DYMER, WYD. CENTRUM EDUKACYJNEJ ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ, SZCZECIN 2007, S. 24-29

26

Pobierz

Miłość ojczyzny w literaturze polskiej

RED. E. WÓJCIK, „GDYŃSKI KWARTALNIK OŚWIATOWY”, 2007, NR 3(17), S. 3-15

25

Pobierz

Nauczyciel świadkiem wiary w szkole katolickiej

RED. J. LEWANDOWICZ, „ŁÓDZKIE STUDIA TEOLOGICZNE”, 2006, NR 15, S. 31-39

24

Pobierz

Współczesny dramat języka, nauki i wychowania

w: Dramatyczne pytania naszego wieku

RED. L. BALTER, „KOLEKCJA COMMUNIO”, T. 17, PALLOTINUM, POZNAŃ 2006, S. 36-52

23

Pobierz

Miłość trynitarna jako fundament kształtowania relacji osobowych

RED. L. BALTER, MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD TEOLOGICZNY „COMMUNIO”, 2006, NR 2(152), S. 109-119

22

Pobierz

Człowiek nie zwierzę, ale Osoba

RED. E. WÓJCIK, „GDYŃSKI KWARTALNIK OŚWIATOWY”, 2006, NR 1(11), S. 10-13

21

Pobierz

Kainitów Ewanieliô Judasza

w: Homilie Radia Kaszëbë

RED. E. PRYCZKOWSKI, 2006 (30.04.), S. 4-7

20

Pobierz

Czytelność aksjologiczna nauczyciela-wychowawcy

RED. M. BAŁA, „STUDIA GDAŃSKIE”, 2005-2006, T. XVIII-XIX, S. 157-161

19

Pobierz

Zarys dziejów wychowania katolickiego w Polsce

w: Państwo a wychowanie. Idee – mity – stereotypy

RED. A. DYMER, T. SIKORSKI, CENTRUM EDUKACYJNE ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ, INSTYTUT PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, SZCZECIN 2005, S. 231-244

18

Pobierz

Dekalog wychowania katolickiego w epoce globalizmu

w: Państwo a wychowanie. Idee – mity – stereotypy

RED. A. DYMER, T. SIKORSKI, CENTRUM EDUKACYJNE ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ, INSTYTUT PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, SZCZECIN 2005, S. 331-335

17

Pobierz

Narażeni na kły wilków

RED. S. CZALEJ, „GOŚĆ NIEDZIELNY” („GOŚĆ GDAŃSKI”), 2005, NR 46 (ROK LXXXII), S. IV-V

16

Pobierz

Współczesne pochłaniacze: o konsumpcjonizmie

RED. M. BAŁA, „STUDIA GDAŃSKIE, 2004, T. XVII, S. 181-189

15

Pobierz

Dysfunkcyjność społeczna – subkultury młodzieżowe

RED. M. BAŁA, „STUDIA GDAŃSKIE”, 2004, T. XVII, S. 191-198

14

Pobierz

Między nagrodą a karceniem: rola systemów motywacyjnych w edukacji

RED. E. WÓJCIK, „GDYŃSKI KWARTALNIK OŚWIATOWY”, 2004, NR 1, S. 64-68

13

Pobierz

Teologia imperatywu wychowania w rodzinie

RED. E. WÓJCIK, „GDYŃSKI KWARTALNIK OŚWIATOWY”, 2004, NR 4(10), S. 5-7

12

Pobierz

Język jako środek komunikacji i dialogu. Potrzeba czytelności aksjologicznej!

RED. M. SIKORA, „MICHAEL”, 2004, NR 4(66), S. 18-19

11

Pobierz

W poszukiwaniu mądrości edukacyjno-wychowawczej

RED. E. WÓJCIK, „GDYŃSKI KWARTALNIK OŚWIATOWY”, 2004, NR 4, S. 28-31

10

Pobierz

Współczesne dylematy edukacyjne

RED. M. BAŁA, „STUDIA GDAŃSKIE”, 2002-2003, T. XV-XVI, S. 163-172

9

Pobierz

Tożsamość szkoły i katechety w obliczu współczesnych wyzwań kulturowych

RED. M. PARACKI, „GDAŃSKIE MATERIAŁY KATECHETYCZNE”, 2003, NR 11, S. 87-93

8

Pobierz

Wychowanie – wolność – granica

RED. E. WÓJCIK, „GDYŃSKI KWARTALNIK OŚWIATOWY”, 2003, NR 2, S. 49-52

7

Pobierz

Przypadek i konieczność w egzobiologii

w: Egzobiologia czyli poszukiwanie życia w Kosmosie

RED. W. DYK, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, SZCZECIN 2002, S. 111-114

6

Pobierz

Pasja etosu nauczyciela

RED. Z. KROPIDŁOWSKI, „UNIVERSITAS GEDANENSIS”, 2001, NR 2 (24), S. 49-57

5

Pobierz

Czy szkoła katolicka może ulegać postmodernizmowi?

w: Szkoła Katolicka, nr 2. Program wychowania. Refleksje, problemy, dylematy

RED. A. SOWIŃSKI I A. DYMER, KRAJOWA RADA SZKÓŁ KATOLICKICH, WARSZAWA 2000, S. 97-107

4

Pobierz

Implikacje pedagogiczne antropologii Jacquesa Maritaina

RED. M. BAŁA, „STUDIA GDAŃSKIE”, 2000, T. XIII, S. 159-173

3

Pobierz

Koncepcja osoby ludzkiej w filozofii św. Tomasza z Akwinu

RED. M. BAŁA, „STUDIA GDAŃSKIE”, 2000, T. XIII, S. 175-186

2

Pobierz

Fides et ratio jako przestrzeń kształtowania wolności w pedagogice personalistycznej

w: Wiara i rozum na progu trzeciego tysiąclecia

RED. W. DEPTUŁA I W. DYK, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, SZCZECIN 1999, S. 23-45

1

Pobierz

Postmodernistyczny dyskurs o wolności we współczesnej edukacji

w: Wiara i rozum na progu trzeciego tysiąclecia

RED. W. DEPTUŁA I W. DYK, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, SZCZECIN 1999, S. 119-143