Recenzent w postępowaniu profesorskim, habilitacyjnym, nostryfikacyjnym oraz prac doktorskich

18

Ks. dr Waldemar Janiga

Recenzent w postępowaniu habilitacyjnym wyznaczony przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie w dniu 5 lutego 2020 roku (Nr BCK-I-L-10957/19). Postępowanie komisji habilitacyjnej odbędzie się na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie – w trakcie.

17

Ks. dr Marcin Kłosowski

„Prawidłowości rozwoju młodzieży w podręcznikach do nauki religii katolickiej w Polsce. Analiza psychologiczno-katechetyczna”

Recenzent w przewodzie doktorskim wyznaczony przez Radę Dyscypliny Nauk Teologicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniu 20 stycznia 2020 roku (WT.15.2020). Praca doktorska napisana pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stanisława Dziekońskiego – w trakcie.

16

dr Andrzej Nowicki

„Il contributo teologico di Carlo Colombo.
Prima, durante e dopo il Concilio Vaticano II”

Nostryfikacja dyplomu doktorskiego. Praca napisana pod kierunkiem Clar.us Prof. Giuseppe Lorizio. Correlatores: Clar.us Prof. Antonio Sabetta, Clar.ma Prof. Giuseppina De Simone. Pontificia Universitas Lateranensis. Facultas Sacrae Theologiae (Romae 2018). Recenzenci wyznaczeni przez Radę Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu (25 września 2019 roku): ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz (Toruń) oraz ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK (Toruń-Rzym). Nadanie stopnia naukowego doktora nauk teologicznych na posiedzeniu Rady Dyscypliny Naukowej w dniu 30 października 2019 roku.

15

o. dr hab. Mirosław Jan Chmielewski CSsR

Członek komisji postępowania habilitacyjnego na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Powołany przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie 04 czerwca 2019 roku. Postępowanie komisji habilitacyjnej odbyło się 12 września 2019 roku.

14

Ks. dr hab. Jacek Hadryś, prof. UAM

Postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora – Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wyznaczony na recenzenta przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie 10 kwietnia 2018 roku.

13

dr Michał Konrad Małek
„Korelacja nauki religii i edukacji medialnej młodzieży w wieku gimnazjalnym”

Praca doktorska napisana pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Piotra Tomasika w Katedrze Katechetyki Fundamentalnej i Historii Katechezy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Publiczna obrona dysertacji odbyła się 20 października 2017 roku.

12

Ks. prof. dr hab. Leonard Fic

Postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora. Posiedzenie Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniu 24 kwietnia 2017 roku. Wyznaczony na recenzenta przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie 06 grudnia 2016 roku.

11

Ks. dr Michał Tunkiewicz
„Małżeństwo i rodzina drogą uświęcenia człowieka”

Posiedzenie komisji habilitacyjnej odbyło się 27 marca 2017 roku w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (Wydział Teologii). Recenzent wyznaczony przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie 08 listopada 2016 roku. Postępowanie umorzone 27 kwietnia 2017 roku.

10

dr Jarosław Dąbrowski
„Formacja katechetów w Archidiecezji Gdańskiej do roku 2010″”

Praca doktorska napisana pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stanisława Dziekońskiego w Instytucie Teologii Praktycznej w Katedrze Psychologicznych i Pedagogicznych Podstaw Katechetyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Publiczna obrona dysertacji odbyła się 17 czerwca 2016 roku.

9

Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL
„Personalistyczny wymiar katechezy”

Recenzent wyznaczony przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie. Posiedzenie komisji habilitacyjnej odbyło się 08 czerwca 2016 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

8

Ks. dr Mariusz Wojnowski
„Katechizacja w Diecezji Toruńskiej w latach 1992-2012″”

Praca doktorska napisana pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Ryszarda Czekalskiego w Instytucie Teologii Praktycznej w Katedrze Katechetyki Materialnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Publiczna obrona dysertacji odbyła się 05 maja 2016 roku

7

Ks. dr Jan Uchwat
„El diálogo conyugal en el pensamiento
de Dietrich von Hildebrand”

Praca doktorska napisana pod kierunkiem Prof. Dr. D. Augusto Sarmiento
Universidad de Navarra – Facultad de Teología, Pamplona (Hiszpania).
Nostryfikacja dyplomu doktorskiego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Recenzenci wyznaczeni przez Radę Wydziału Teologicznego UMK 24 lutego 2016 roku: ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz (Toruń) oraz ks. dr hab. Piotr Roszak (Pamplona-Toruń)

6

Ks. dr Andrzej Dmochowski
„Inicjacja chrześcijańska osób niepełnosprawnych intelektualnie
w świetle dokumentów katechetycznych Kościoła katolickiego
w Polsce”

Praca doktorska napisana pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stanisława Dziekońskiego w Katedrze Psychologicznych i Pedagogicznych Podstaw Katechetyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Publiczna obrona dysertacji odbyła się 02 grudnia 2015 roku.

5

Ks. dr hab. Dariusz Kurzydło, prof. UKSW
„Rytuały przejścia a bierzmowanie. Próba aplikacji psychologii antropologicznej do katechezy młodzieży”

Recenzent wyznaczony przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie. Posiedzenie Komisji habilitacyjnej odbyło się 01 grudnia 2015 roku w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

4

Ks. dr hab. Edward Wasilewski
„Aplikacja założeń metody wykresograficznej do teorii i praktyki homiletycznej”

Recenzja wydawnicza książki habilitacyjnej.
Wydawnictwo Gaudentinum, Gniezno 2015, ss. 274.

3

dr hab. Andrzej Adamski
„Media w analogowym i CYFROWYM świecie. Wpływ cyfrowej rewolucji na rekonfigurację komunikacji społecznej”

Recenzja dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej. Wyznaczony na recenzenta przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie. Kolokwium odbyło się 30 września 2013 roku w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

2

Ks. dr Bogumił Leszcz
„Duchowość małżeństwa i rodziny w świetle dokumentów Kościoła katolickiego od zakończenia Soboru Watykańskiego II do śmierci Jana Pawła II (1965-2005)”

Praca doktorska napisana pod kierunkiem ks. prof. zw. dra hab. Ireneusza Werbińskiego w Zakładzie Teologii Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Publiczna obrona dysertacji odbyła się 01 marca 2012 roku.

1

Ks. dr Bartłomiej Stark
„Cywilizacja medialna jako wyzwanie dla katechezy”

Praca doktorska napisana pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Piotra Tomasika w Katedrze Katechetyki Fundamentalnej i Historii Katechezy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Publiczna obrona dysertacji odbyła się
28 października 2011 roku.