Wykształcenie

Funkcje, stanowiska, stopnie i tytuł naukowy

 • Konsultor Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski2020 -
 • Dziekan Wydziału Teologicznego oraz członek Rady Rektorskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu2020 -
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego o nadaniu tytułu naukowego profesora2015
 • Profesor zwyczajny w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni (Wydział Nauk Społecznych)2015-2018
 • Kierownik Katedry Nauk Społecznych i Prawa Kanonicznego – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Teologiczny)2018 -
 • Kierownik Katedry Pedagogiki, Katolickiej Nauki Społecznej i Prawa Kanonicznego – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Teologiczny)2014-2018
 • Kierownik Zakładu Pedagogiki Pastoralnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Teologiczny)2011-2014
 • Profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni (Wydział Nauk Społecznych)2011-2014
 • Doktor habilitowany nauk humanistycznych (pedagogika) oraz doktor habilitowany nauk teologicznych (katechetyka, pedagogika religii, teologia apostolstwa, szkolnictwo katolickie, filozofia wychowania, socjologia oświaty i wychowania, dydaktyka szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie2010
 • Adiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Zakład Katechetyki i Pedagogiki Religii na Wydziale Teologicznym)2009-2011
 • Doktor nauk teologicznych w zakresie teologii apostolstwa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie2005
 • Licencjat kanoniczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie2004
 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (pedagogika ogólna i filozofia wychowania), Uniwersytet Gdański (Instytut Pedagogiki)2000
 • Magister teologii i filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Gdańskie Seminarium Duchowne – Papieski Wydział Teologiczny)1993

Studia

 • 1987 - 1993studia filozoficzno-teologiczne w Gdańskim Seminarium Duchownym
 • 1997 - 2000studia doktoranckie w Uniwersytecie Gdańskim, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych
 • 2000 - 2001studia podyplomowe z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą w Centrum Edukacyjnym Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie
 • 2003 - 2005studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Teologii Apostolstwa
 • 2009szkolenie pracowników i współpracowników systemu egzaminów zewnętrznych oraz rozwój współpracy międzynarodowej, w tym realizacja projektów ponadnarodowych, Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku

Magisterium

 • 1993magister teologii w zakresie filozofii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu na podstawie pracy: „Jacquesa Maritaina analiza człowieka jako jednostki i osoby” (promotor: śp. ks. dr Grzegorz Gólski, recenzent: ks. prof. dr hab. Bogdan Kazimierz Częsz)

Rozprawa habilitacyjna

 • 2010doktor habilitowany w zakresie nauk teologicznych i pedagogiki religii na podstawie przedstawionego dorobku naukowego i książki habilitacyjnej „Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej” (recenzenci: śp. bp prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga, ks. prof. dr hab. Roman Murawski, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, ks. prof. dr hab. Zbigniew Jan Marek SJ, ks. prof. AM dr hab. Jacek Bramorski, prof. UG dr hab. Kazimierz Stanisław Puchowski)

Doktoraty

 • 2000doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (pedagogika ogólna i filozofia wychowania) na podstawie dysertacji: „Postmodernistyczne i personalistyczne rozumienie wolności w wychowaniu” (promotor: prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek, recenzenci: prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, prof. dr hab. Andrzej Pawłucki)
 • 2005doktor nauk teologicznych w zakresie teologii apostolstwa na podstawie pracy „Tożsamość szkoły katolickiej w świetle współczesnych dokumentów Kościoła” (promotor: śp. ks. prof. dr hab. Lucjan Napoleon Balter, recenzenci: śp. bp prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga, ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek)

Nominacja profesorska w Pałacu Prezydenckim

 • 2015Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (posiedzenie 4 listopada 2014 roku), który wpłynął do Kancelarii Prezydenta RP w dniu 15 grudnia 2014 roku, postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2015 roku nadał tytuł naukowy profesora