Recenzent w postępowaniu profesorskim, habilitacyjnym, nostryfikacyjnym oraz prac doktorskich

28

Anna Gawrońska-Piotrowska

„Fenomen rozgłośni akademickich w Polsce w kontekście komunikacji religijnej

Recenzent w przewodzie doktorskim wyznaczony przez Radę Dyscypliny Nauk Teologicznych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Praca napisana pod kierunkiem ks. prof. ucz. dra hab. Krzysztofa Marcyńskiego SAC w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa. Publiczna obrona odbyła się w dniu 18 października 2023 roku w siedzibie Uczelni przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie.

27

Marcin Lerka

„Znaczenie kampanii społecznych w modyfikowaniu postaw młodzieży wobec osób z niepełnosprawnością

Recenzent w przewodzie doktorskim wyznaczony przez Radę Naukową Dziedzina Nauk Społecznych Akademii Jagiellońskiej w Toruniu. Praca doktorska napisana w Instytucie Nauk Pedagogicznych pod kierunkiem prof. Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska dra hab. Mieczysława Dudka. Publiczna obrona odbyła się w dniu 23 czerwca 2023 roku w siedzibie Uczelni w Toruniu.

26

Ks.  Jakub Wyrozębski

„Katecheza w towarzyszeniu rodzinie chrześcijańskiej. Studium pastoralno-katechetyczne

Recenzent w przewodzie doktorskim wyznaczony przez Radę Dyscypliny Nauk Teologicznych na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Praca doktorska napisana w Instytucie Nauk Teologicznych na seminarium z katechetyki szczegółowej pod kierunkiem ks. dra hab. Andrzeja Kicińskiego, prof. KUL. Publiczna obrona odbyła się w dniu 20 czerwca 2023 roku w siedzibie Uczelni w Lublinie.

25

Damian Zakrzewski

„Rola mediów społecznościowych w wychowaniu do wiary. Studium pastoralne na przykładzie treści katolickich YouTube’a

Recenzent w przewodzie doktorskim wyznaczony przez Radę Dyscypliny Nauk Teologicznych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Praca napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jana Kazimierza Przybyłowskiego w Katedrze Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych. Publiczna obrona odbyła się w dniu 16 czerwca 2023 roku w siedzibie Uczelni przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie.

24

Ks. Arkadiusz Guz

„Recepcja nauki Kościoła o prawie do życia u młodzieży powiatu kartuskiego

Recenzent w przewodzie doktorskim wyznaczony przez Radę Dyscypliny UKSW w Warszawie. Praca doktorska napisana na Wydziale Teologicznym pod kierunkiem ks. dra hab. Jarosława Babińskiego, prof. UKSW. Publiczna obrona odbyła się w dniu 8 maja 2023 roku w siedzibie Uczelni przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie.

23

Monika Lender-Gołębiowska

„Obraz kobiety w polskich filmach fabularnych po 1989 roku. Studium teologiczno-medialne”

Recenzent w przewodzie doktorskim wyznaczony przez Radę Dyscypliny UKSW w Warszawie. Praca doktorska napisana w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa pod kierunkiem dra hab. Grzegorza Łęcickiego, prof. UKSW. Publiczna obrona dysertacji odbyła się 3 stycznia 2023 roku w siedzibie Uczelni przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie.

22

Piotr Dubiel

Psychoterapia schematów jako narzędzie pracy nad zaburzeniami relacyjnymi małżonków uzależnionych od miłości”

Recenzent w przewodzie doktorskim wyznaczony przez Radę Naukową Uniwersytetu Opolskiego (pismo z dnia 29 kwietnia 2022 roku). Praca doktorska napisana pod kierunkiem ks. dra hab. Pawła Landwójtowicza, prof. UO. Spotkanie komisji 5 września 2022 roku.

21

o. dr Edward Pracz CSsR

„Duszpasterstwo ludzi morza w europejskich ośrodkach Stella Maris

Recenzent w przewodzie doktorskim wyznaczony przez Radę Dyscypliny Nauki Teologiczne Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (pismo z dnia 4 maja 2022 roku). Dysertacja napisana pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Henryka Sławińskiego. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formie stacjonarnej odbyła się 9 czerwca 2022 roku w siedzibie Uczelni w Krakowie.

20

Ks. dr hab. Andrzej Kielian

Recenzent wyznaczony przez Radę Doskonałości Naukowej w Warszawie w dniu 11 października 2021 roku (Z7.4000.4.2021.2.AM). Postępowanie prowadzone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Posiedzenie komisji habilitacyjnej odbyło się w formie online 28 lutego 2022 roku.

19

Ks. dr Łukasz Boruch

„Postawy młodzieży wobec osoby Jezusa Chrystusa. Studium na podstawie badań w bydgoskich szkołach średnich”

Recenzent w przewodzie doktorskim wyznaczony przez Radę Naukowej Dyscypliny nauki teologiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniu 16 listopada 2020 roku (Nr 74/RD_NT/WT/2020). Praca doktorska napisana pod kierunkiem ks. dra hab. Mirosława Gogolika, prof. UAM. Publiczna obrona dysertacji odbyła się w formie online 8 stycznia 2021 roku.

18

Ks. dr Marcin Kłosowski

„Prawidłowości rozwoju młodzieży w podręcznikach do nauki religii katolickiej w Polsce. Analiza psychologiczno-katechetyczna”

Recenzent w przewodzie doktorskim wyznaczony przez Radę Dyscypliny Nauk Teologicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniu 20 stycznia 2020 roku (WT.15.2020). Praca doktorska napisana pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stanisława Dziekońskiego. Publiczna obrona dysertacji odbyła się 27 maja 2020 roku.

17

Ks. dr hab. Waldemar Janiga

Recenzent wyznaczony przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie w dniu 5 lutego 2020 roku (Nr BCK-I-L-10957/19). Postępowanie prowadzone przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Posiedzenie komisji habilitacyjnej odbyło się w formie online 30 kwietnia 2020 roku.

16

dr Andrzej Nowicki

„Il contributo teologico di Carlo Colombo.
Prima, durante e dopo il Concilio Vaticano II”

Nostryfikacja dyplomu doktorskiego. Praca napisana pod kierunkiem Clar.us Prof. Giuseppe Lorizio. Correlatores: Clar.us Prof. Antonio Sabetta, Clar.ma Prof. Giuseppina De Simone. Pontificia Universitas Lateranensis. Facultas Sacrae Theologiae (Romae 2018). Recenzenci wyznaczeni przez Radę Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu (25 września 2019 roku): ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz (Toruń) oraz ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK (Toruń-Rzym). Nadanie stopnia naukowego doktora nauk teologicznych na posiedzeniu Rady Dyscypliny Naukowej w dniu 30 października 2019 roku.

15

o. dr hab. Mirosław Jan Chmielewski CSsR

Członek komisji postępowania habilitacyjnego na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Powołany przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie 04 czerwca 2019 roku. Postępowanie komisji habilitacyjnej odbyło się 12 września 2019 roku.

14

Ks. prof. dr hab. Jacek Hadryś

Postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora – Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wyznaczony na recenzenta przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie 10 kwietnia 2018 roku.

13

dr Michał Konrad Małek
„Korelacja nauki religii i edukacji medialnej młodzieży w wieku gimnazjalnym”

Praca doktorska napisana pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Piotra Tomasika w Katedrze Katechetyki Fundamentalnej i Historii Katechezy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Publiczna obrona dysertacji odbyła się 20 października 2017 roku.

12

Ks. prof. dr hab. Leonard Fic

Postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora. Posiedzenie Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniu 24 kwietnia 2017 roku. Wyznaczony na recenzenta przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie 06 grudnia 2016 roku.

11

Ks. dr Michał Tunkiewicz
„Małżeństwo i rodzina drogą uświęcenia człowieka”

Posiedzenie komisji habilitacyjnej odbyło się 27 marca 2017 roku w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (Wydział Teologii). Recenzent wyznaczony przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie 08 listopada 2016 roku. Postępowanie umorzone 27 kwietnia 2017 roku.

10

dr Jarosław Dąbrowski
„Formacja katechetów w Archidiecezji Gdańskiej do roku 2010″”

Praca doktorska napisana pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stanisława Dziekońskiego w Instytucie Teologii Praktycznej w Katedrze Psychologicznych i Pedagogicznych Podstaw Katechetyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Publiczna obrona dysertacji odbyła się 17 czerwca 2016 roku.

9

Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL
„Personalistyczny wymiar katechezy”

Recenzent wyznaczony przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie. Posiedzenie komisji habilitacyjnej odbyło się 08 czerwca 2016 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

8

Ks. dr Mariusz Wojnowski
„Katechizacja w Diecezji Toruńskiej w latach 1992-2012″”

Praca doktorska napisana pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Ryszarda Czekalskiego w Instytucie Teologii Praktycznej w Katedrze Katechetyki Materialnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Publiczna obrona dysertacji odbyła się 05 maja 2016 roku

7

Ks. dr Jan Uchwat
„El diálogo conyugal en el pensamiento
de Dietrich von Hildebrand”

Praca doktorska napisana pod kierunkiem Prof. Dr. D. Augusto Sarmiento
Universidad de Navarra – Facultad de Teología, Pamplona (Hiszpania).
Nostryfikacja dyplomu doktorskiego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Recenzenci wyznaczeni przez Radę Wydziału Teologicznego UMK 24 lutego 2016 roku: ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz (Toruń) oraz ks. dr hab. Piotr Roszak (Pamplona-Toruń)

6

Ks. dr Andrzej Dmochowski
„Inicjacja chrześcijańska osób niepełnosprawnych intelektualnie
w świetle dokumentów katechetycznych Kościoła katolickiego
w Polsce”

Praca doktorska napisana pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stanisława Dziekońskiego w Katedrze Psychologicznych i Pedagogicznych Podstaw Katechetyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Publiczna obrona dysertacji odbyła się 02 grudnia 2015 roku.

5

Ks. dr hab. Dariusz Kurzydło, prof. UKSW
„Rytuały przejścia a bierzmowanie. Próba aplikacji psychologii antropologicznej do katechezy młodzieży”

Recenzent wyznaczony przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie. Posiedzenie Komisji habilitacyjnej odbyło się 01 grudnia 2015 roku w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

4

Ks. dr hab. Edward Wasilewski
„Aplikacja założeń metody wykresograficznej do teorii i praktyki homiletycznej”

Recenzja wydawnicza książki habilitacyjnej.
Wydawnictwo Gaudentinum, Gniezno 2015, ss. 274.

3

dr hab. Andrzej Adamski
„Media w analogowym i CYFROWYM świecie. Wpływ cyfrowej rewolucji na rekonfigurację komunikacji społecznej”

Recenzja dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej. Wyznaczony na recenzenta przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie. Kolokwium odbyło się 30 września 2013 roku w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

2

Ks. dr Bogumił Leszcz
„Duchowość małżeństwa i rodziny w świetle dokumentów Kościoła katolickiego od zakończenia Soboru Watykańskiego II do śmierci Jana Pawła II (1965-2005)”

Praca doktorska napisana pod kierunkiem ks. prof. zw. dra hab. Ireneusza Werbińskiego w Zakładzie Teologii Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Publiczna obrona dysertacji odbyła się 01 marca 2012 roku.

1

Ks. dr Bartłomiej Stark
„Cywilizacja medialna jako wyzwanie dla katechezy”

Praca doktorska napisana pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Piotra Tomasika w Katedrze Katechetyki Fundamentalnej i Historii Katechezy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Publiczna obrona dysertacji odbyła się
28 października 2011 roku.