Krótki biogram

Ks. Wojciech Cichosz urodził się 20 stycznia 1968 roku w Kartuzach. Jego rodzice to Anna i Zygmunt. Ma dwie siostry: Bożenę i Ewę. Pochodzi z malowniczej kaszubskiej miejscowości Węsiory koło Sulęczyna, nieopodal słynnego rezerwatu archeologicznego kamiennych kręgów. Maturę zdał w Liceum Ogólnokształcącym im. Hieronima Derdowskiego w Kartuzach (1987). Seminarium Duchowne ukończył w Gdańsku-Oliwie w 1993 roku, zdobywając na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu tytuł magistra teologii z zakresu filozofii (promotorem był ks. dr Grzegorz Gólski). 22 maja 1993 roku przyjął święcenia prezbiteratu z rąk abpa Tadeusza Gocłowskiego metropolity gdańskiego. Wcześniej, jako diakon (w ramach praktyki duszpasterskiej) pracował w parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Gdańsku (1992), następnie – już jako neoprezbiter – w parafii pw. św. Pawła Apostoła w Gdyni-Pogórzu (1993-1994). Kolejne trzy lata posługiwał w kościele Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni-Karwinach.

26 czerwca 1997 roku abp Tadeusz Gocłowski skierował ks. Wojciecha Cichosza do parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni Obłużu (powierzając mu stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II) oraz na studia specjalistyczne w Uniwersytecie Gdańskim w zakresie pedagogiki. W latach 1997-2000 odbył studia specjalistyczne w Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Nauk Społecznych (seminarium doktoranckie), uzyskując w roku 2000 stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (filozofia wychowania) na podstawie dysertacji napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Tomasza Szkudlarka na temat: „Postmodernistyczne i personalistyczne rozumienie wolności w wychowaniu” (recenzenci: prof. dr hab. Bogusław Śliwerski oraz prof. dr hab. Andrzej Pawłucki). Następnie podjął studia podyplomowe z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą (2001). W latach 2003-2005 studiował w Instytucie Apostolstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2004 roku na Wydziale Teologicznym UKSW na podstawie pracy „Jacquesa Maritaina analiza człowieka jako jednostki i osoby” uzyskał licencjat kanoniczny z teologii, a rok później (2005) zdobył stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii apostolstwa na podstawie pracy napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Lucjana  Baltera zatytułowanej: „Tożsamość szkoły katolickiej w świetle współczesnych dokumentów Kościoła” (recenzenci: bp prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga oraz ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek). W 2010 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego (pedagogika religii, katechetyka, teologia apostolstwa, szkolnictwo katolickie, filozofia wychowania oraz socjologia oświaty i wychowania).

Postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2015 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał ks. Wojciechowi Cichoszowi tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Oficjalna uroczystość wręczenia nominacji odbyła się 9 czerwca 2015 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

1 września 2020 roku objął urząd Dziekana Wydziału Teologicznego oraz wszedł do Rady Rektorskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pełni nadal funkcję kierownika Katedry Nauk Społecznych i Prawa Kanonicznego na Wydziale Teologicznym UMK. Od 2020 roku Konsultor Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, a od 2022 roku Delegat Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski do prac Komisji Episkopatów Unii Europejskiej w Brukseli w sekcji Edukacja i Kultura (Commission of the Bishops’ Conferences of the European Union, COMECE – Adviser for Education and Culture). Ponadto, jest wykładowcą w Gdańskim Seminarium Duchownym (afiliowane do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Przewodniczący Komisji ds. Strategii, Komisji ds. Kształcenia oraz Komisji ds. Nagród, Orderów i Odznaczeń Państwowych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; członek stowarzyszeń naukowych: Europejskiego Forum Nauczania Religii w Szkołach (EuFRES – The European Forum for Religious in Schools); Polskiego Towarzystwa Teologicznego; Polskiego Stowarzyszenia Katechetyków, Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego; członek wielu komitetów redakcyjnych i rad naukowych oraz recenzent licznych czasopism, a także członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

W latach 2001-2020 (z nominacji Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego) pełnił funkcję archidiecezjalnego duszpasterza nauczycieli i wychowawców. Został również wpisany na listę ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego nauczycieli oraz listę egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w zakresie egzaminu maturalnego z filozofii.

Za zasługi dla oświaty i wychowania otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki, Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznakę Złotą Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność, wielokrotnie nagrodę i wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz kilkakrotnie nagrodę Organu Prowadzącego Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni. Przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, a Minister Edukacji i Nauki przyznał mu tytuł honorowy Profesora Oświaty. 30 listopada 2007 roku mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie.

Ks. Wojciech Cichosz jest uczestnikiem licznych konferencji i wykładów międzynarodowych: USA (Nowy Jork, New Jersey), Boliwia (Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba), Austria (Wiedeń), Niemcy (Essen, Duisburg), Włochy (Turyn, Palermo); współtwórcą sympozjów na rzecz edukacji europejskiej w ramach programu SOCRATES; autorem i współautorem wielu publikacji (dotyczących zwłaszcza szkoły katolickiej, filozofii wychowania, systemu wartości i przemian kulturowych) – ponad stu artykułów oraz dziesięciu książek: „Metodologia. Elementarz Studenta” (2000), „Wychowanie chrześcijańskie wobec postmodernistycznej prowokacji” (2001), „Klasyczne Liceum i Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II w Gdyni 1992-2002 (2002), „Śladami wielkich filozofów” (2002), „Formacyjna rola szkoły katolickiej” (2007), „Kościół na ziemi kosakowskiej” (2009), „Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej” (2010), „Ku pełni człowieczeństwa. Gdyński »Katolik« 1992-2012” (2012), „Możliwości dialogu wychowania chrześcijańskiego ze współczesną edukacją polską” (2013), „Wychowanie integralne. Praktyczna recepcja Gimnazjum w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni 1992-2019 (2019).

Swobodnie posługuje się w mowie i piśmie ośmioma językami obcymi, w tym językiem łacińskim i greką klasyczną. Wypromował blisko stu magistrów i licencjatów. Jest również promotorem w dziesięciu przewodach doktorskich oraz recenzentem w wielu postępowaniach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich.

Zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim aksjologię i antropologię, współczesne teorie i nurty wychowania oraz szkolnictwo katolickie. Lubi sport, poznawać różne kultury oraz wędkarstwo i grę na fortepianie.