Omnes Sancti et Sanctae Dei, orate pro nobis!

„Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty!” (1 P 1, 16)

Jeden z uczonych w Prawie chcąc wystawić Jezusa na próbę, zapytał: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?”. Chrystusowa nauka o ŚWIĘTOŚCI to nieustanna lekcja MIŁOŚCI, która zawsze wymaga szeroko rozwartych ramion – aż po krzyż. Życzę nam WSZYSTKIM, abyśmy jedną ręką mocno trzymali się kochającego Ojca, a drugą obejmowali z miłością swego bliźniego.

Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie za nami…
Omnes Sancti et Sanctae Dei – orate pro nobis…

Komentarze wyłączone